Home

Sünnipäevad

Lähipäevil ei ole ühtegi sünnipäeva...
Uued toetamise võimalused PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 22:31

12. oktoobril 2014.a. jõustus põllumajandusministri määrus nr 84 - Põllumajandustootja asendamise toetus. Määrus käib ajaga kaasas ja loob senisest suuremad võimalused riigitoetusega asendamise kasutamiseks loomakasvatusega tegelevas ettevõttes.

Toetatakse kuni kahe füüsilise isiku asendamiseks tehtud kulude hüvitamist määrusenõuetele vastava põllumajandustootja kohta, senise ühe isiku asemel. Teisel füüsilisel isikul peab toetust taotleva ettevõtjaga olema sõlmitud töösuhet kinnitav leping.

 

Toetatakse asendusteenuse osutamist põllumajandustootja puhkuse, haiguse, kuni 7a lapse haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral. Iga füüsilise isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva kalendriaastas, millest tema põhipuhkuse kestus võib olla kokku kuni 28 kalendripäeva. Seni sai põllumajandustootja ettevõttes puhkuse ja haiguse korral asendamise kestuseks olla 54 päeva aastas. Nüüd 180 päeva. Lisaks võib rasedus- ja sünnituspuhkuse korral asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva.

Talupidajate asendusteenuse tellijate arv suureneb iga aastaga. Teenistusel on sõlmitud lepingud 400 tootjaga - valdavalt piimakarjakasvatajad ja me pakume tööd 47le inimesele üle Eesti.

 
Kandideeri asendustalunikuks PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 21:28

Nõuded:

 • Põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus;
 • või kui oled pärast keshariduse omandamist lõpetanud vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe;
 • või kui on vähemalt 3. kutsetasemele vastav põllumajandustöötaja kutse;
 • või on läbitud asendaja koolitus ja on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes;
 • või on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.
 • Töötahe, hea suhtlemisoskus, sõbralikkus.
 • Usaldusväärsus, kohusetundlikkus, kella tundmine, diskreetsus.
 • Lüpsioskus, veistega töötamise kogemus.
 • Meestel ka masinatega töötamise oskus põllutöödel.
 • Lugupidav suhtumine tellijasse, tema loomadesse, varasse.
 • Juhiload, isikliku auto olemasolu, traktoristiload.

Töö kirjeldus:
Teeninduspiirkond sõltub asendustaluniku elukohast, kuid asendamas tuleb käia üle Eesti.

 • Asendab loomakasvatutalunikku tema majapidamises, täites konkreetset tellimust kokkulepitud tööde osas kindlal ajavahemikul.
 • Olenevalt oskustest teeb nii loomadega seotud töid, nagu lüpsmine, söötmine, vasikate talitamine, seadmete pesu jne, kui ka põllutöid. Eriti nõutud on asendajad, kes teevad kõike.
 • Külastab talupidajat koos töödejuhatajaga. Esimesel tööpäeval, e väljaõppepäeval, töötab koos talunikuga, edaspidi töötab iseaseisvalt kuni konkreetse tellimisaja lõpuni.
 • Vajadusel ööbib talus kohapeal. Haiguste korral asendab talupidajaid üle Eesti, sõltumata enese elukohast.

Pakume:

 • Liikuvat ja vaheldusrikast tööd.
 • Täistööaega, konkurentsivõimelist tasu tunniarvestuses, transpordihüvitist, tööriideid.
 • Koolitusi ja ühisüritusi.
 • Sõbralikku kollektiivi, tänulikke tellijaid.

 

Saada vabas vormis avaldus, CV, haridust tõendava dokumendi, kutsetunnistuse(kui on) tervisetõendi, juhilubade ja autopassi koopiad aadressil:

ETKL Asendusteenistus, Teaduse 1, Saku 75501, Harjumaa.

Täna töötab teenistuses 40 asendustalunikku. Asendustaluniku töötasu on konkurentsivõimeline. Lisaks makstakse transpordihüvitist ja toimib motivatsioonisüsteem.

 

 
Telli asendamist PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 20:58
 • kui ettevõttes on asendusteenuse taotlemise aasta 1.mai seisuga vähemalt 5 loomühikule (lü) vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi;
 • kui asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei ületanud 1 000 000 eurot
 • kui ettevõttes ei olnud asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal rohkem kui seitse töötajat.
 • kui ettevõttel ei ole riigiabi tagasimaksmise kohustust;
 • kui ettevõte pole tunnistatud raskustes olevaks – pole algatatud pankrotimenetlust, maksejõuetusmenetlust.

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele ja keskmistele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetatakse kuni kahe füüsilise isiku asendamiseks tehtud kulusid määrusenõuetele vastava põllumajandustootja kohta. Teisel füüsilisel isikul peab toetust taotleva ettevõtjaga olema sõlmitud töösuhet kinnitav leping.

Toetatakse asendamist põllumajandustootja puhkuse, haiguse, kuni 7a lapse haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral. Iga füüsilise isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva kalendriaastas, millest tema põhipuhkuse kestus võib olla kokku kuni 28 kalendripäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse korral võib asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva. Teenuse pakkumisel peame esmavajalikuks asendamist haiguste ja õnnetuste korral.

Loomühikute arvutamise aluseks võetakse PRIA põllumajandusloomade registri andmetel põllumajandustootja ettevõttes olevate veiste, sigade, lammaste või kitsede arv asendusteenuse taotlemise aasta 1. mai seisuga. Loomühikud arvutatakse järgmiselt:

 

 1. üle 24 kuu vanune piimatõugu veis – 1 lü;
 2. 6‒24 kuu vanune veis või üle 24 kuu vanune lihatõugu veis – 0,6 lü;
 3. kuni kuue kuu vanune veis – 0,2 lü;
 4. emis või kult – 0,33 lü;
 5. nuumsiga – 0,1 lü;
 6. üle ühe aasta vanune kits või lammas – 0,5 lü.

Asendusteenuse kulud hüvitatakse ainult siis, kui teenust on kasutatud sihtotstarbeliselt ning pärast vormikohase kirjaliku tellimuse esitamist teenistusele, kus tootja kinnitab oma allkirjaga, et ettevõtte töötajate arv, netokäive ja loomühikute arv vastab määrusenõuetele ning tootja ei ole raskustes olev ettevõtja ja tal pole riigiabi tagasimaksmise kohustust.

Asendusteenuse tellimiseks võta ühendust oma piirkonna töödejuhatajaga. Taotluse vormi leiad kodulehelt, dokumendivormide alt.